Marketingový audit, analýza trhu, rozvoj strategie

Marketingový audit, analýza trhu, 
rozvoj strategie

Oblasti, kterými se marketingový audit zabývá:

1.  Makroprostředí
informace o prostoru území na kterém podnikáte – například změny v ČR , SR apod. Jedná se o prostředí, které se Vás dotýká vzdáleně a nejste ho schopni sami ovlivňovat, nicméně naopak jeho změny mohou  ovlivnit Vaši firmu.

2.   Okolní prostředí
informace o prostoru oblasti Vašeho podnikání – například oblast stavebnictví , farmacie apod.. Informace a poznatky o prostředí, které přímo charakterizuje podnikání Vaší firmy. Navíc jste částečně nebo zcela schopni sami toto prostředí ovlivňovat, též jeho změny mohou ovlivnit Vaši firmu.

3.  Strategie
informace o tom, co chcete ve firmě dosáhnout a jak to chcete udělat – K tomuto okruhu napište všechny Vaše pojmy, jež souvisejí se schopností firmy pojmenovat a držet se určitých směrů, cílů, které se pro ostatní stávají vizemi pro příští roky. Jsou tyto cíle podporovány určitými strategickými kroky přirovnatelnými k válečné rozvaze. Jsou tyto kroky pouze kreativními vizemi ( chyba ) nebo jsou podloženy faktickými poznatky o trhu a firmě.

4.  Organizace
informace o tom, zda-li velikost, struktura a kvalita organizace umožňuje efektivní výkonnost firmy. K tomuto okruhu napište všechny pojmy, které patří nejen k lidem a organizaci, ale i pojmy , jež mohou práci těchto lidí ovlivnit.

5.  Výzkum, plánování, kontrola
informace o tom, zda-li umíte získávat ty správné informace, zda-li práce ve firmě má posloupnost a zda-li jste schopni vymyslet preventivní opatření. Do tohoto okruhu sdružte pojmy a slova, které se týkají schopnosti sběru informací, to jak plánujete ve firmě práci a jak jste schopni přijít  včas na riziko chyb.( například – chybějící častá ekonomická rozvaha, plánování nákladů , plánované hodnocení rentability produktů atd. )

6.   Marketingové činnosti – Hodnocení marketingového mixu
hodnocení a nastavení úkolů marketingového mixu. Ano, nyní do tohoto okruhu budete přidávat veškeré pojmy , jež souvisí s Vašimi : 1) produkty b) cenou c) distribucí d) propagací  a pokud jste firmou, jež vlastní obchodní personál, tak je účelné též oddělit pod bod e) prodejní síly, i když ty můžete v případě jejich menšího významu zahrnout i pod propagaci a nevyčleňovat na ně speciální okruh. 

ZÁVĚR : Na konci celého auditu je doporučení pro zlepšení stavu firmy a soupis tzv. rozvojových programů, tj. konkrétních aktivit, které je třeba zrealizovat.

Výzkum trhu

1.Primární zdroje výzkumu
Pokud Vaše firma nemá aktuální informace o zákaznících, konkurenci, atd. je vhodné tyto informace získat výzkumem, který je přesně sestaven na Vaši míru. Tzn. že po stanovení cíle, jaké informace je třeba získat, je vybrán typ metody, stanoven plán výzkumu a výzkum zrealizován.

Worksart Outlet má vlastní tazatelské týmy po celé České a Slovenské republice.

 1.1.Výzkum průzkumem – kvantitativní ( Poznámka: nejčastěji využívaný výzkum ): jedná se o popisný výzkum a sběr dat. Nejčastěji se využívá proto, aby se firma dozvěděla něco více o znalostech veřejnosti, svých zákazníků, preferencích a postojích. Hojně užívaná forma je terénní výzkum za pomocí dotazníků. Tento výzkum se hodí pro ty z Vás, kteří chtějí znát názor větší skupiny osob a z toho kvantifikovat velikosti těchto názorů na celkovém trhu. Příklad: výzkum zaměřený na znalost a oblibu značky. Výzkum zaměřený na potřeby zákazníků, výzkum zaměřený na místa, kde zákazníci nejvíce kupují Vaše nebo podobné produkty apod.

 1.2.Skupinově orientovaný výzkum ( focus group) – kvalitativní : jedná se o hloubkovou formu pochopení předem stanovené skupiny, segmentu osob. Respondenti jsou pozváni ke společné diskuzi, kde jsou za pomocí moderátora dotazováni na předem připravovaná témata. Výzkum se hodí pro ty firmy, které potřebují znát nejen názor, ale i příčiny, důvody, souvislosti. Jde o hlubší pohled do přemýšlení dotazovaného. Díky tomu, že je však prováděn na výrazně menším vzorku respondentů, není možné z něho vytvářet podíly, kvantifikovat závěry.

 1.3.Výzkum pozorováním: jedná se sběr dat pomocí nastavených pozorovacích technik. Například se používá pro zjištění frekvence průtoku zákazníků – tj. kolik zákazníků nakoupí na prodejním místě, kolik jich projde podél regálu, jak zareagují na druhotné vystavení produktu apod..  Výzkum se hodí pro ty firmy, které se chtějí dozvědět reálné reakci na nějaké impulsy nebo ověřit frekvence zákazníků.

 1.4.Experimentální výzkum: nejčastěji se jako podtyp používá tzv. mystery shopping, tj. tajný nákup pro odhalení kvalit vašich obchodníků nebo zmapování produktů, cen a služeb konkurence. Experimentální výzkum testuje informace a data na reálných zákaznících, prodejcích, konkurentech. Při mystery shoppingu používáme moderní technologie, vlastní metodiku posudku a výstupem jsou velmi přehledné a detailní výsledky. 

2. Sekundární zdroje výzkumu
Existuje nespočet dat a informací o Vašem podnikání a trhu, které již byly v minulosti někým získány a vyhodnoceny. Jedná se např. o informace z Českého statistického úřadu, ministerstev, médií.

Worksart Outlet disponuje neustále aktualizovanou databází o více jek 40 000 položkách z nejrůznějších podnikatelských sfér. Můžete Vám tedy poskytnout rozbor dat a následnou analýzu Vašeho podnikání, aniž bychom museli okamžitě sbírat nová data. Sekundární zdroje jsou vhodné nejčastěji pro stanovení tržního podílu firmy, velikosti konkurence, dlouhodobého vývoje poptávky a nabídky.
Výzkum trhu je sběr informací a dat za účelem získat poznatky o prostředí, v kterém subjekt podniká. Jedná se například o informace týkající se vývoje zákazníků, strukturu cílových skupin, konkurence, dodavatelů včetně výpočtu velikosti trhu a jeho potenciálu.

Marketingový výzkum je určování, shromažďování a analyzování informací, které se zaměřují na určitý problém, před kterým firma stojí.

Marketingová analýza

Nejčastěji poskytované typy a metody analýz:
1.  Analýza SWOT
Jedná se o službu, která souhrnně posoudí příležitosti, hrozby , silné a slabé stránky. Součástí analýzy SWOT u World Dynamics je i návrhové opatření, které doporučuje nutné změny.
2.  Analýza externích dat
Jedná se o službu, která odborným pohled posoudí informace, data,  které firma neřídí, ale které ji bezprostředně ovlivňují.
Nejčastěji poskytujeme tyto externí analýzy:

2.1. Analýza okolního prostředí: Posuzuje, vyvozuje závěry a určuje příležitosti a hrozby. Posuzuje velikost trhu, jeho vývoj, cílové skupiny, zákazníky, potřeby zákazníků, identifikuje hlavní a vedlejší konkurenci, posuzuje strategie konkurentů, posuzuje dostupnost klíčových zdrojů pro firmu atd..

2.2. Analýza makroprostředí: Posuzuje vývoj demografie, její vliv na podnikání firmy, hodnotí ekonomický vývoj na trzích, kde se firma pohybuje, technologii, životní prostředí, politické limity, společenské a kulturní prostředí. Navrhuje, jak by na tyto příležitosti a hrozby měla firma reagovat.

2.3. Analýza konkurence: hodnotí současnou velikost a odhaduje cíle a strategie konkurentů, sortimentní nabídku konkurence ve srovnání s nabídkou firmy, posuzuje ceny konkurence i cenovou politiky ( tj. slevy, akce apod.), hodnotí komunikační aktivity ( reklama, propagace), stanovuje tržní podíly dnes i scénář do budoucna.

Poznámka : V rámci externích analýz poskytujeme dalších 26 metod a typů postupů.

 3. Analýza interních dat
Jedná se o službu, která nezávislým pohled posoudí informace, které jsou k dispozici uvnitř vaší firmy. Každá analýza se provádí podle odborného modelu, postupu a případně výpočtu. Níže jsou uvedené příkladové interní analýzy a jejich výstupy

 Nejčastěji poskytujeme tyto interní analýzy:

3.1.  Analýza marketingového mixu, též marketingového prostředí: Posuzuje nastavení marketingového mixu, tj. produkty, ceny, distribuci, reklamu, prodejní síly. Výsledkem je závěry, kde jsou nejslabší místa a doporučení, jak tyto slabiny odstranit, jaké aktivity nové zavést.

3.2. Analýza firemní organizace: Tato analýza přináší pohled na optimalizaci lidských zdrojů co do velikosti, výkonnosti, využitelnosti. Řeší nastavení pravomoci, zodpovědnost, interní komunikační cesty, plánování, motivaci a další. Výsledkem je doporučení formální struktury a aktivit posilujících účinnou spolupráci.

3.3. Analýza úspěšnosti sortimentní nabídky: jedná se o analýzu, které posuzuje, zda se ve firmě uplatňuje rentabilita hloubky a šířky produktové nabídky.

3.4. Analýza struktury sortimentu podle ABC: tato metodika ve výstupu ukazuje výkonnost jednotlivých sortimentních řad a položek. Doporučuje jejich podporu nebo obměnu.

3.5. Analýza prodeje podle sortimentu: cílem je zjistit dlouhodobý vývoj sortimentu a predikovat budoucnost v rámci produktové nabídky.

3.6. Struktura zákazníků podle ABC: cílem je zjistit důležitost zákazníků nejen z pohledu jejich současných tržeb, ale i potenciálu. Nastavit přístup, péči o zákazníky dle jejich kategorizace.

Poznámka : V rámci interních analýz poskytujeme dalších 31 metod a typů postupů.

Marketingový plán

Oblasti, kterými se marketingový plán zabývá:

1. Poslání firmy
Pokud firma nemá ujasněno, co chce zabezpečovat a jaký prospěch z jejího podnikání mají mít zákazníci nemůže uspět. Zdá se to být jednoduché, ale jasné prvotní nasměrování firmy chce znalost trhu tak, aby mohla firma dlouhodobě prosperovat. Poslání se tvoří v ohledem na historii firmy, aktuální preference majitelů, tržní prostředí, zdroje, kompetenční rozsah. Neúspěšní poslání firmy jsou ty, jež se soustředí na omezený počet cílů, má jasné a pochopitelné hodnoty a srozumitelně vymezuje pole působnosti.

2. Identifikace strategických jednotek

Úspěšná firma musí mít jasné nejen hlavní cíle, ale především vnitřní aktivity, které mají jasně definované cílové skupiny zákazníků, vědí, co zákazníci chtějí a jak tyto skupiny obhospodařit. Tzn. jedná se o jakousi definici podnikání, jež zahrnuje tři dimenze : zákaznické skupiny, zákaznické potřeby a hodnoty, kterými je lze optimálně naplnit. Pozn.: Pokud nemáte dostatečné znalosti o cílových zákaznicích, tak je třeba uskutečnit marketingový výzkum.

2.1. Poslání obchodní jednotky

2.1. Analýza vnějšího a vnitřní prostředí

2.3. Formulování cíle


3. Určení zdrojů a nasměrování strategických jednotek

Nestačí jen vědět, na jaké cílové skupiny se zaměřit, ale jak bude vypadat vývoj v čase při vývoji, výrobě, uvádění na trh a stahování vašich produktů. Tato část marketingového plánu a strategie je důležitá zejména proto, aby se nastalo, že vaše služby, produkty se jednoho dne stanou neatraktivní, zastaralé nebo dokonce prodělečné. Naplánování tohoto bodu vede firmu neustále k přemýšlení o svém periodách, cyklech svého podnikání a zvyšuje její konkurenční výhodu. Bod řeší tempo růstu jednotlivých produktů na trhu v čase, jejich tržní podíl nyní i v budoucnu. Firma si stanovuje milníky pro budování, udržování, sklízení a zbavování se svých produktů a aktivit.

3.1. Stanovení strategie

3.2. Návrh, doporučení programů a aktivit

3.3. Realizace

3.4. Kontrola plnění


4. Naplánování nových podnikatelských aktivit

V této fázi řešíme varianty, jak postupně do podnikání zavádět nové aktivity, činnosti, které zvyšují ziskovost firmy. Cílem této fáze by mělo být vyplnit tzv. mezeru na trhu, tj. oblast, na kterou se konkurence neorientuje nebo jinak, než bychom mohli my.

5. Prodej nebo likvidace nepotřebných aktivit a produktů

Stejně jako je důležité naplánování nových aktivit a produktů, tak je třeba s předstihem vědět kdy se vyplatí prodat, zbavit se produktu tak, aby firmě ještě mohl něco přinést. Poměřujeme tři variantní způsoby : proklešťování, sklízení a likvidace. Každé se používá v jiné fázi a u jiných typů podnikání.

Marketingový projekt

Máte informace, ale nemáte myšlenku, jak je využít?
Chcete vymyslet konkrétní růstové opatření?
Potřebujete zpřesnit postup, organizaci, rozpočet?
Máte nápad, kterému potřebujete dát reálné kontury?

Marketingový projekt

Oblasti, kterými se marketingový plán zabývá:

1.   Impulsy vzniku a cíle projektu
Projekt by neměl být jen pouhý nápad. Firma by si měla nejprve ujasnit, co projektem sleduje. Co bylo na počátku jeho vzniku a co má být jeho cílem. Cíl by měl být kvantifikovatelný, aby byla možnost ověření úspěšnosti. Projekt se samozřejmě musí vázat k vyšším cílů strategických jednotek firmy a hlavního cíle firmy – viz. marketingový plán.

2.   Struktura projektu
Vaší firmě nemůže stačit jen nastavení cíle, ale jeho rozpad do časově        a zdrojově plánovatelných dílčích částí. Pozor – tyto části slouží k několika následným činnostem : plánovatelnosti zdrojů, přesnějším odhadu termínů, přidělení odpovědnosti, zamyšlení se nad kompetenčním rozsahem, kontrole.

3.  Rozbor
Nyní Vám připravíme skutečně detailní popis funkčnosti nového produktu, služby či aktivity. Worksart Outlet se vyznačuje tím, že rozbor obsahuje krokový postup, tzn. že se jedná o jakýsi manuál při zavádění produktu, služby apod.. Veškeré kroky se ověřují případným typizovaným výzkumem = kontroluje se síla poptávky, reakce zákazníků, reakce konkurentů atd..

4.  Realizace
Pokud máte připraven skutečně detailní postup, tak můžete přistoupit k realizaci. Jestliže se realizací nechcete zabývat, můžete využít službu Worksart Outlet, která bude za Vás řídit zavedení projektu do praxe.

5.  Kontrola
Pokud máte připraven skutečně detailní postup, tak můžete přistoupit k realizaci. Jestliže se realizací nechcete zabývat, můžete využít službu Worksart Outlet, která bude za Vás řídit zavedení projektu do praxe. 

Sjednejte si schůzku s obchodníkem World Dynamics, který vám vše podrobně vysvětlí. Jsme tu pro vás!

​​

Data & Analytics

Data & Analytics

Data processing

Dotazník vám nejen naprogramujeme a data nasbíráme, ale nabízíme i několik služeb z oblasti zpracování dat, tak abyste obdrželi výsledný datový export ve vámi požadované struktuře. Outsourcujte zpracování dat na náš zkušený tým a šetřete tak váš čas i peníze. Disponujeme hlubokými analytickými dovednostmi a zvládneme zpracovat všechny typy dat s použitím různých nástrojů a technik. Nejčastěji námi používané nástroje jsou IBM SPSS Statistics, SAS a Excel. Výstupy dodáváme v dokumentech typu IBM SPSS Statistics, MS Office Excel, Word a PowerPoint.

Nabízíme hlavně:
• Čištění dat (identifikace a odstranění nekvalitních dat)
• Kódování otevřených otázek (Verbatim Coding)
• Jazykové překlady datových exportů
• Vážení dat


Programování dotazníků a sběr dat je pouze jednou částí realizace průzkumu. Druhou a stejně důležitou částí je návrh závěrečné zprávy a grafická vizualizace nasbíraných dat. Naším cílem je připravit závěrečnou zprávu tak, abyste dokázali porozumět výsledkům průzkumu a zároveň vytvořit doporučení, které posunou vaši společnost dopředu. Díky našim řešením mohou vedoucí představitelé společností a řídící pracovníci získat informace, které potřebují, a přijímat manažerská rozhodnutí podložená daty. K vyhodnocení průzkumu používáme IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Data Collection Survey Reporter. Závěrečnou zprávu vám předáme v dokumentu typu MS Office PowerPoint.

 
 

Máte zájem o naše služby nebo se potřebujete na něco zeptat? Kontaktujte nás...

Kontaktujte nás

Volbou „Souhlasím“ dáváte souhlas společnosti Worksart Outlet s.r.o.  se zpracováním Vašich osobních údajů.

Copyright © 2019 Worksart Outlet s.r.o.  

All Rights Reserved.